REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO PETITO

z dnia 24.01.2015 ROKU

 

SŁOWNICZEK

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego STUDIO PETITO w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar - meble dla dzieci i młodzieży, zabawki, akcesoria oraz elementy wyposażenia wnętrz dziecięcych, na które można złożyć zamówienie w sklepie internetowym STUDIO PETITO lub w Sklepie;

Sklep - tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Poznaniu przy ul. T. Drobnika 12-14, 60-693 Poznań, w którym można dokonać zakupu Towarów lub odebrać Towary zamówione do odbioru  w Sklepie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego STUDIO PETITO. 

Sklep Internetowy STUDIO PETITO – sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://www.studiopetito.pl,

SOLUTION PLANET – Anna Jernaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, adres do doręczeń: ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, NIP: 665-173-11-33, REGON: 301244290, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 64757/2009, email: studio@studiopetito.pl, numer telefonu: 607097098.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Sklep Internetowy STUDIO PETITO działający pod adresem internetowym http://www.studiopetito.pl prowadzony jest przez Annę Jernaś wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, adres do doręczeń: ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, NIP: 665-173-11-33, REGON: 301244290, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 64757/2009, email: studio@studiopetito.pl, numer telefonu: 607097098.
 2. 2. SOLUTION PLANET prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego STUDIO PETITO oraz w Sklepie. Zamówienia na aranżację i wyposażenie całych wnętrz mogą być składane wyłącznie w Sklepie.
 3. 3. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. 4. Klienci mogą składać oferty nabycia (zamówienia) Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego STUDIO PETITO za pośrednictwem sieci Internet, o ile Towary te nie zostały oznaczone jako „Towar do nabycia wyłącznie w sklepie przy ul. T. Drobnika 12-14 w Poznaniu”. Prezentacja na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO Towarów oferowanych przez SOLUTION PLANET do nabycia wyłącznie w Sklepie ma wyłącznie charakter katalogu tych Towarów.
 5. 5. Korzystanie ze sklepu internetowego STUDIO PETITO możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

II. CENY TOWARU i FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1. Ceną dla Klienta jest cena podana na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl przy zamawianym produkcie w chwili składania przez Klienta zamówienia.
 2. 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO zamieszczone przy określonym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki
 3. 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego STUDIO PETITO:
 4. a) płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera,
 5. b) płatność przy odbiorze w Sklepie,
 6. c) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy SOLUTION PLANET wskazany na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl. w zakładce kontakt.
 7. 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy SOLUTION PLANET, o którym mowa w pkt II.3.c) Regulaminu, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, tj. uznanie rachunku bankowego SOLUTION PLANET kwotą płatności.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego STUDIO PETITO;

b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 1. 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego STUDIO PETITO uzyskuje się wykonując po kolei następujące czynności:
 2. a) uruchamiając link ukryty pod polem „REJESTRACJA”;
 3. b) tworząc konto w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO;
 4. c) dokonując aktywacji konta, poprze wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
 5. d) logując w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO przy użyciu loginu i hasła.
 6. 3. Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.studiopetito.pl wykonując po kolei poniższe czynności:
 • wchodząc na stronę produktową zamawianego produktu,
 • uruchamiając link ukryty pod polem „DODAJ DO KOSZYKA”,
 • rejestrując się lub wpisując dane osobowe niezbędne do wykonania zamówienia,
 • wskazując w „KOSZYKU” sposób płatności i odbioru zamówienia.
 • uruchamiając link ukryty pod polem „POTWIERDŹ ZAKUP”
 1. 4. Klient może składać zamówienia przez całą dobę także za pośrednictwem poczty elektronicznej studio@studiopetito.pl. korzystając z dostępnego na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl formularza zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje zamawiany Towar i jego wymiary, jeśli Towar ten oferowany jest w różnych wymiarach; adres, na jaki ma być dostarczony Towar; sposób dostawy i płatności.
 2. 5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sklep Internetowy STUDIO PETITO niezwłocznie wyśle Klientowi e-maila z informacją, że jego zamówienie zostało otrzymane. Informacja o otrzymaniu zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia zamówienia do realizacji, a jedynie – zgodnie z treścią art. 661 §1 kc – powoduje związanie Klienta złożonym przez niego zamówieniem.
 3. 6. Klient zawiera z SOLUTION PLANET umowę sprzedaży z chwilą przyjęcia przez SOLUTION PLANET zamówienia do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się wysłanie Klientowi e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dodatkowo SOLUTION PLANET może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. 7. Brak potwierdzenia przez SOLUTION PLANET przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania jest jednoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku SOLUTION PLANET niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. 8. W przypadku braku na magazynie Towaru lub niektórych z Towarów objętych zamówieniem Klienta SOLUTION PLANET niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub kontaktując się z nim telefonicznie na wskazany przez Klienta numer telefonu. W takim przypadku Klient uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia, wybór innych dostępnych produktów w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO, rezygnacja z realizacji zamówienia w całości. SOLUTION PLANET niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności w zakresie, w jakim zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO wynosi nie więcej niż 30 dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich oraz 30 dni roboczych w przypadku odbioru przez Klienta zamówienia w Sklepie.
 2. 2. W przypadku zamówień na Towary, których producentem jest Bellamy (PHHU Dziecko), Pinio (PHHU Drewnostyl), Bopita, Coming Kids, Hartan, Quax, Moretti Compact, Pasito a Pasito, Nattiot, Lorena Canals, Designers Guild, Meble Nizio, Studio Petito termin realizacji zamówienia wynosi do 80 dni roboczych.
 3. 3. Termin na dostawę towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy STUDIO PETITO poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

 

 

V. DOSTAWA

 1. 1. Klient może dokonać wyboru formy dostawy zamówionych Towarów:
 2. a) odbiór osobisty w Sklepie;
 3. b) wysyłka Towarów Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem producenta/dystrybutora na adres wskazany w zamówieniu;
 4. 2. Koszty dostawy, do których uiszczenia zobowiązany jest Klient, naliczane są indywidulanie do każdego zamówienia. Koszty te wyszczególnione są w oddzielnej pozycji i są widoczne w końcowym etapie składania zamówienia /w koszyku/ pod ogólną sumą zamówienia, przed uruchomieniem linku ukrytego pod polem „POTWIERDŹ ZAKUP”.
 5. 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. 4. Wraz z zamówionym Towarem wydawane są: potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. 

 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z SOLUTION PLANET na warunkach określonych w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (w zakresie wszystkich, niektórych lub jednego z zamówionych Towarów).
 2. 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zwrot Towarów powinien nastąpić na adres SOLUTION PLANET wskazany w pkt. I.1 Regulaminu.
 4. 4. Wskazane powyżej prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII. WADY TOWARU, REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. 1. Towary sprzedawane przez sklep Internetowy STUDIO PETITO mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. SOLUTION PLANET nie udziela własnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może realizować roszczenia z tytułu gwarancji dostarczonego towaru na warunkach określonych w dostarczonym Kupującemu dokumencie lub oświadczeniu gwarancyjnym, 
  zgłaszając je bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji, serwisu gwarancyjnego).
 3. 3. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w związku z niezgodnością towaru z umową,
 4. 4. SOLUTION PLANET ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
 5. 5. Reklamacje należy składać na adres do doręczeń lub adres mailowy SOLUTION PLANET wskazany w pkt. I. 1 regulaminu.
 6. 6. SOLUTION PLANET rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 7. 7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 9. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a sprzedawcą,
 10. c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Jernaś wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań
 2. 2. Podanie przez Klienta jego danych osobowych w treści zamówienia jest dobrowolne i konieczne do realizacji umowy sprzedaży, której Klient jest stroną. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dokonywane wyłącznie w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym STUDIO PETITO.
 3. 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz o ile są one już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, żądania ich usunięcia.

  

IX. USTALENIA KOŃCOWE

 1. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 3. 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SOLUTION PLANET, a także na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl,

.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY”

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Anna Jernaś SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, email: studio@studiopetito.pl, - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.studiopetito.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SOLUTION PLANET zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SOLUTION PLANET), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SOLUTION PLANET został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. SOLUTION PLANET dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SOLUTION PLANET może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać do SOLUTION PLANET rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo SOLUTION PLANET o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Odbiór rzeczy zostanie dokonany na koszt SOLUTION PLANET, jeśli zwracany Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykły sposób – pocztą, a dostarczono go do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zwarcia umowy.

"Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-Adresat: Anna Jernaś SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, email: studio@studiopetito.pl,

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)___________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)___________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)___________________________________________________________

- Data __________________________________________________________________________

 

_________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

(*) Niepotrzebne skreślić papierowej

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO PETITO

z dnia 24.01.2015 ROKU

 

SŁOWNICZEK

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego STUDIO PETITO w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar - meble dla dzieci i młodzieży, zabawki, akcesoria oraz elementy wyposażenia wnętrz dziecięcych, na które można złożyć zamówienie w sklepie internetowym STUDIO PETITO lub w Sklepie;

Sklep - tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Poznaniu przy ul. T. Drobnika 12-14, 60-693 Poznań, w którym można dokonać zakupu Towarów lub odebrać Towary zamówione do odbioru  w Sklepie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego STUDIO PETITO. 

Sklep Internetowy STUDIO PETITO – sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://www.studiopetito.pl,

SOLUTION PLANET – Anna Jernaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, adres do doręczeń: ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, NIP: 665-173-11-33, REGON: 301244290, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 64757/2009, email: studio@studiopetito.pl, numer telefonu: 607097098.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy STUDIO PETITO działający pod adresem internetowym http://www.studiopetito.pl prowadzony jest przez Annę Jernaś wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, adres do doręczeń: ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, NIP: 665-173-11-33, REGON: 301244290, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 64757/2009, email: studio@studiopetito.pl, numer telefonu: 607097098.
 2. SOLUTION PLANET prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego STUDIO PETITO oraz w Sklepie. Zamówienia na aranżację i wyposażenie całych wnętrz mogą być składane wyłącznie w Sklepie.
 3. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienci mogą składać oferty nabycia (zamówienia) Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego STUDIO PETITO za pośrednictwem sieci Internet, o ile Towary te nie zostały oznaczone jako „Towar do nabycia wyłącznie w sklepie przy ul. T. Drobnika 12-14 w Poznaniu”. Prezentacja na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO Towarów oferowanych przez SOLUTION PLANET do nabycia wyłącznie w Sklepie ma wyłącznie charakter katalogu tych Towarów.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego STUDIO PETITO możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

II. CENY TOWARU i FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceną dla Klienta jest cena podana na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl przy zamawianym produkcie w chwili składania przez Klienta zamówienia.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego STUDIO PETITO zamieszczone przy określonym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego STUDIO PETITO:
 4. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera,
 5. płatność przy odbiorze w Sklepie,
 6. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy SOLUTION PLANET wskazany na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl. w zakładce kontakt.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy SOLUTION PLANET, o którym mowa w pkt II.3.c) Regulaminu, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, tj. uznanie rachunku bankowego SOLUTION PLANET kwotą płatności.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego STUDIO PETITO;

b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego STUDIO PETITO uzyskuje się wykonując po kolei następujące czynności:
 2. uruchamiając link ukryty pod polem „REJESTRACJA”;
 3. tworząc konto w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO;
 4. dokonując aktywacji konta, poprze wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
 5. logując w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO przy użyciu loginu i hasła.
 6. Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.studiopetito.pl wykonując po kolei poniższe czynności:
 • wchodząc na stronę produktową zamawianego produktu,
 • uruchamiając link ukryty pod polem „DODAJ DO KOSZYKA”,
 • rejestrując się lub wpisując dane osobowe niezbędne do wykonania zamówienia,
 • wskazując w „KOSZYKU” sposób płatności i odbioru zamówienia.
 • uruchamiając link ukryty pod polem „POTWIERDŹ ZAKUP”
 1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę także za pośrednictwem poczty elektronicznej studio@studiopetito.pl. korzystając z dostępnego na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl formularza zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje zamawiany Towar i jego wymiary, jeśli Towar ten oferowany jest w różnych wymiarach; adres, na jaki ma być dostarczony Towar; sposób dostawy i płatności.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sklep Internetowy STUDIO PETITO niezwłocznie wyśle Klientowi e-maila z informacją, że jego zamówienie zostało otrzymane. Informacja o otrzymaniu zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia zamówienia do realizacji, a jedynie – zgodnie z treścią art. 661 §1 kc – powoduje związanie Klienta złożonym przez niego zamówieniem.
 3. Klient zawiera z SOLUTION PLANET umowę sprzedaży z chwilą przyjęcia przez SOLUTION PLANET zamówienia do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się wysłanie Klientowi e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dodatkowo SOLUTION PLANET może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Brak potwierdzenia przez SOLUTION PLANET przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania jest jednoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku SOLUTION PLANET niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. W przypadku braku na magazynie Towaru lub niektórych z Towarów objętych zamówieniem Klienta SOLUTION PLANET niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub kontaktując się z nim telefonicznie na wskazany przez Klienta numer telefonu. W takim przypadku Klient uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia, wybór innych dostępnych produktów w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO, rezygnacja z realizacji zamówienia w całości. SOLUTION PLANET niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności w zakresie, w jakim zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym STUDIO PETITO wynosi nie więcej niż 30 dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich oraz 30 dni roboczych w przypadku odbioru przez Klienta zamówienia w Sklepie.
 2. W przypadku zamówień na Towary, których producentem jest Bellamy (PHHU Dziecko), Pinio (PHHU Drewnostyl), Bopita, Coming Kids, Hartan, Quax, Moretti Compact, Pasito a Pasito, Nattiot, Lorena Canals, Designers Guild, Meble Nizio, Studio Petito termin realizacji zamówienia wynosi do 80 dni roboczych.
 3. Termin na dostawę towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy STUDIO PETITO poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

 

V. DOSTAWA

 

 1. Klient może dokonać wyboru formy dostawy zamówionych Towarów:
 2. odbiór osobisty w Sklepie;
 3. wysyłka Towarów Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem producenta/dystrybutora na adres wskazany w zamówieniu;
 4. Koszty dostawy, do których uiszczenia zobowiązany jest Klient, naliczane są indywidulanie do każdego zamówienia. Koszty te wyszczególnione są w oddzielnej pozycji i są widoczne w końcowym etapie składania zamówienia /w koszyku/ pod ogólną sumą zamówienia, przed uruchomieniem linku ukrytego pod polem „POTWIERDŹ ZAKUP”.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wraz z zamówionym Towarem wydawane są: potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z SOLUTION PLANET na warunkach określonych w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (w zakresie wszystkich, niektórych lub jednego z zamówionych Towarów).
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zwrot Towarów powinien nastąpić na adres SOLUTION PLANET wskazany w pkt. I.1 Regulaminu.
 4. Wskazane powyżej prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII. WADY TOWARU, REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Towary sprzedawane przez sklep Internetowy STUDIO PETITO mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. SOLUTION PLANET nie udziela własnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może realizować roszczenia z tytułu gwarancji dostarczonego towaru na warunkach określonych w dostarczonym Kupującemu dokumencie lub oświadczeniu gwarancyjnym, 
  zgłaszając je bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji, serwisu gwarancyjnego).
 3. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w związku z niezgodnością towaru z umową,
 4. SOLUTION PLANET ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
 5. Reklamacje należy składać na adres do doręczeń lub adres mailowy SOLUTION PLANET wskazany w pkt. I. 1 regulaminu.
 6. SOLUTION PLANET rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 9. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a sprzedawcą,
 10. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Jernaś wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań
 2. Podanie przez Klienta jego danych osobowych w treści zamówienia jest dobrowolne i konieczne do realizacji umowy sprzedaży, której Klient jest stroną. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dokonywane wyłącznie w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym STUDIO PETITO.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz o ile są one już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, żądania ich usunięcia.

 

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SOLUTION PLANET, a także na stronie internetowej http://www.studiopetito.pl,

.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY”

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Anna Jernaś SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, email: studio@studiopetito.pl, - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.studiopetito.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SOLUTION PLANET zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SOLUTION PLANET), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SOLUTION PLANET został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. SOLUTION PLANET dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SOLUTION PLANET może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać do SOLUTION PLANET rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo SOLUTION PLANET o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Odbiór rzeczy zostanie dokonany na koszt SOLUTION PLANET, jeśli zwracany Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykły sposób – pocztą, a dostarczono go do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zwarcia umowy.

"Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-Adresat: Anna Jernaś SOLUTION PLANET, ul. Błażeja 12f/4, 61-608 Poznań, email: studio@studiopetito.pl,

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)___________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)___________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)___________________________________________________________

- Data __________________________________________________________________________

 

_________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

(*) Niepotrzebne skreślić papierowej